QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT Setembre 2008

Respon les següents preguntes

a) Sí, perquè és el tercer valor dels cinc obtinguts.
b) Sí, perquè és la mitjana dels valors obtinguts.
c) Sí, perquè és el valor més proper a l'última mesura.
d) Sí, perquè és el valor més proper a la primera mesura

a) 14
b) 15
c) 16
d) 17

a) 24
b) 48
c) 64
d) 72

a) Sí, sempre que el benefici dels productes de la segona categoria sigui nul o es destini a obres socials.
b) No, s'ha actuat malament posant un control de qualitat menys estricte que l'altre.
c) No, els de la segona categoria estan mal fets i caldria rebutjar-los.
d) Sí, sempre que les dues categories compleixin les prestacions mínimes especificades.

a) 2,495 N
b) 24,95 N
c) 0,2495 N
d) 12,48 N

A. a) ϕ1= 18,43° ϕ2= 11,31° b) F1= 13,57 kN F2= 21,88 kN c) σ1= 76,79 MPa σ2= 123,82 MPa
B. a) ϕ1= 18,43° ϕ2= 11,31° b) F1= 65,63 kN F2= 67,84 kN c) σ1= 371,4 MPa σ2= 383,9 MPa
C. a) ϕ1= 18,43° ϕ2= 11,31° b) F1= 67,84 kN F2= 65,63 kN c) σ1= 383,9 MPa σ2= 371,4 MPa
D. a) ϕ1= 18,43° ϕ2= 11,31° b) F1= 67,84 kN F2= 65,63 kN c) σ1= 95,97 MPa σ2= 92,85 MPa

A. a) η alt = 0,6522 b) η mot = 0,3258 c) 119,9 g/kW·h
B. a) η alt = 0,6522 b) η mot = 0,2769 c) 240,2 g/kW·h
C. a) η alt = 0,6522 b) η mot = 0,2176 c) 240,2 g/kW·h
D. a) η alt = 0,6522 b) η mot = 0,3258 c) 240,2 g/kW·h

A. a) Pcremador= 990W Pestufa= 3960W b) t= 43,40 h c) p= 0,0654 €/(kW·h)
B. a) Pcremador= 990W Pestufa= 3960W b) t= 43,40 minuts c) p= 0,0654 €/(kW·h)
C. a) Pcremador= 990W Pestufa= 3960W b) t= 43,40 h c) p= 0,8258 €/(kW·h)
D. a) Pcremador= 990W Pestufa= 3960W b) t= 43,40 minuts c) p= 0,8258 €/(kW·h)

A. a) L= 18,28 m Lt= 548,5 m b) P= 1,097kW Pt= 32,92kW c) E= 197,5kW·h
B. a) L= 548,5 m Lt= 18,28 m b) P= 32,92kW Pt= 1,097kW c) E= 6,582kW·h
C. a) L= 12 m Lt= 360 m b) P= 720W Pt= 21,6kW c) E= 129,6kW·h
D. a) L= 18,28 m Lt= 548,5 m b) P= 1,097kW Pt= 65,82kW c) E= 394,92kW·h